Centrale Opleidingscommissie

De COc fungeert als overlegorgaan ter handhaving en bevordering van een gunstig en veilig opleidingsklimaat.

Taken Centrale Opleidingscommissie

De COc heeft verschillende taken:

  • het bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende medisch specialistische opleidingen;
  • het voorbereiden op visitaties;
  • het bespreken van de belangen van de a(n)ios;
  • het bespreken van kritiekpunten van de zijde van opleiders en a(n)ios;
  • het bemiddelen bij geschillen;
  • het jaarlijks opstellen van een jaarverslag van opleidingsactiviteiten;
  • het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de in de opleidingsinrichting aanwezige opleidingen;
  • het overleggen over algemene en specifieke opleidingsaangelegenheden.