Inhoudelijke ondersteuning

Het wetenschapsbureau biedt Noordwest medewerkers die zelf een onderzoek willen opzetten en uitvoeren inhoudelijke ondersteuning en begeleiding aan. Hieronder enkele onderwerpen waarmee we je kunnen helpen:

-Formuleren onderzoekshoofdvraag en deelvragen

-Opzet onderzoeksprotocol

-Indiening METC

-Werken volgens wet en regelgeving

-Trialadministratie

-Monitoring

-Datamanagement

-Statistische analyse en sample size calculatie

-Schrijven van een paper of artikel (eventueel in het Engels)

HIX handleidingen:

klik hier: handleiding voor punt 1 t/m 4

  1. Het koppelen van een patiënt aan een trial
  2. Het koppelen van verrichtingen aan de trial DBC
  3. Monitoraccount, openstelling aanvragen en toegang tot trial patiënten en het maken en delen van eigen lijsten
  4. Invoer van trialmedicatie

 

Financiële ondersteuning

Wetenschapsfonds
Financiering is de belangrijkste, en ook moeilijkst te realiseren randvoorwaarde voor het uitvoeren van medisch wetenschappelijk onderzoek. De raad van bestuur van Noordwest stelt jaarlijks € 100.000,- beschikbaar voor het uitvoeren van investigator-initiated onderzoek in de vorm van subsidie. Hierover meer informatie onder het kopje interne subsidieronde. Vanuit de STZ-doelstellingen is het gewenst onderzoek te doen op klinisch en maatschappelijk relevante onderwerpen en verdient onderzoek door paramedici en verpleegkundigen in Noordwest extra aandacht.

Jaarlijkse interne subsidieronde
Noordwest Ziekenhuisgroep is een Topklinisch (STZ) ziekenhuis. Onderwijs en wetenschappelijk onderzoek zijn een belangrijk onderdeel van de organisatie. Om lokaal wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en te faciliteren stelt de raad van bestuur van Noordwest geld beschikbaar voor de financiële ondersteuning van onderzoeksprojecten.

Een toegekende subsidie kan worden ingezet voor het financieren van verschillende aspecten van onderzoek: bijvoorbeeld salariskosten van een arts onderzoeker, kosten voor toetsing door een METC maar ook kosten voor een proefpersonenverzekering.
Het wetenschapsbureau van Noordwest Academie organiseert het subsidie traject, daarnaast biedt zij waar nodig ondersteuning bij het opstellen van een onderzoeksvoorstel. De in september jongstleden ingestelde organisatie brede wetenschapscommissie Noordwest heeft een toekennende taak.

Bij de beoordeling van onderzoeksvoorstellen wordt gekeken naar de volgende criteria:
• Noordwest Ziekenhuisgroep is de initiator van het onderzoek (hoofdonderzoeker is werkzaam in Noordwest)
• Het onderzoek wordt (deels) uitgevoerd met Noordwest patiënten
• De uitkomst van het onderzoek is maatschappelijk relevant en toepasbaar in de lokale zorgpraktijk
• Het onderzoek is haalbaar (denk aan aantallen patiënten en tijdspanne), goed van kwaliteit (methodologie) en heeft een goede implementatiekans
• Het onderzoek sluit bij voorkeur aan op de speerpunten van Noordwest
• Het voorstel bevat een adequate en transparante begroting

Ingediende onderzoeksvoorstellen worden beoordeeld door (een afvaardiging van) de wetenschapscommissie Noordwest. De uiteindelijke beslissing over de te honoreren aanvragen wordt genomen door de raad van bestuur.

De hoogte van de subsidie wordt gebaseerd op een goede begroting. De subsidie heeft een looptijd van maximaal 2 jaar en dient dus volledig binnen deze periode te worden besteed. Per project wordt een maximumbedrag van  € 25.000,- toegekend. Het bedrag mag worden gebruikt als aanvulling op externe financiering.

Kwaliteit

Momenteel wordt hard gewerkt aan een Noordwest-specifiek kwaliteitshandboek vol bruikbare SOP's.