Biostatistiek: Het Amsterdam UMC (AMC) biedt een goede e-learning aan. Er is keuze uit een pakket van 5 modules (basisstatistiek) en een pakket van 10 modules (uitgebreidere statistiek). Voor meer informatie over inhoud en prijzen klik hier.    


SPSS I
Statistische kennis is vereist bij klinisch-wetenschappelijk onderzoek en het analyseren van klinische gegevens. Daarom organiseert het wetenschapsbureau van Noordwest Academie een basiscursus (vier bijeenkomsten) en een advanced cursus (twee bijeenkomsten) Medische Statistiek met SPSS. De onderwerpen die aan de orde komen in de cursus ‘Statistiek met SPSS’ vindt u hieronder. Tijdens de cursus wordt de behandelde theorie aan de hand van voorbeelden uit de medische praktijk nader toegelicht.

Onderwerpen SPSS en data entry
- Gegevens inbrengen: rechtstreeks inlezen (SAV), via Excel, definiëren van variabelen
- Datamanipulatie: o.a. variabelen en cases toevoegen/verwijderen, select, compute, recode, split file, werken met datums in SPSS

Beschrijvende en statistische technieken
- Beschrijvende technieken: frequentietabellen, centrum- en spreidingsmaten;
- Grafische presentatietechnieken;
- Samenhang: visualisatie samenhang tussen variabelen;
- Kansverdelingen: het begrip kans, overschrijdingskans (p-waarde);
- Kansverdelingen (binominaal, Poisson, normaal), de SPSS-optie 'explore', - Betrouwbaarheidsintervallen, boxplot en    toetsingstechnieken;
- Toetsen hypothesen: formuleren H0, drempel kiezen voor onbetrouwbaarheid (α);
- Eenzijdig of tweezijdig toetsen, geschikte toets kiezen, beoordelen significantie (= p-waarde) van de toets, beslissen of H0 geaccepteerd of verworpen moet worden, de β-waarde van een toets;
- Toetsen: toetsen op een gemiddelde (one-sample-T-test), toetsen op verbanden (Chikwadraattoets), toetsen op verschillen (independent-samples-T-test, ANOVA, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis), toetsen op gepaarde waarnemingen (paired-T-test, Wilcoxon en Friedman);
- Sample size: betrouwbaarheidsintervallen, marge en betrouwbaarheid, steekproefgrootte berekenen, poweranalyse.

Cursusdata 2020:
niet bekend

SPSS II
Na deelname aan de cursus heb je kennis van onder andere survivalanalyse, logistische regressietechnieken, Cox analysetechnieken en MANOVA en kun je deze in de praktijk toepassen. Daarnaast kun je ook steekproefomvangen berekenen voor bijvoorbeeld twee gerandomiseerde groepen. Je hebt de basiscursus Data-analyse met SPSS gevolgd en maakt gebruik van geavanceerde statistische technieken, bijvoorbeeld in het kader van epidemiologisch onderzoek.

Programma
Tijdens de bijeenkomsten zult u zich met behulp van de computer en het statistische softwarepakket SPSS de onder cursusinhoud genoemde technieken eigen maken.

Cursusinhoud:
• Survivalanalyse (Kaplan-Meier);
• Logistische regressietechnieken (epidemiologische toepassingen);
• Toetsen op gepaarde waarnemingen (Wilcoxon en PAires-T-test);
• MANOVA;
• Steekproefgrootteberekeningen.
• Relatief risico en Odds ratio
• Sensitiviteit en Specificiteit
• ROC-curves
• Cut off waarden bepalen
• Logistische regressie
• Factor analyse
• Discriminant analyse
• Lineaire regressie
• Kaplan Meier
• Hazard ratios

Cursusdata 2020:
niet bekend