Ook in 2015 stelt de raad van bestuur van MGG budget beschikbaar voor de financiële ondersteuning van onderzoeksprojecten door professionals binnen MGG. De ondersteuning is bedoeld voor patiëntgebonden, klinisch relevant onderzoek met hoge toepassingswaarde voor de (lokale) zorgpraktijk. Er kan steun worden toegekend voor het dekken van directe projectkosten (denk aan begeleiding bij een promotietraject, advies bij designvraagstukken, kosten voor de WMO-toets), kosten voor de pro­ject­uitvoering (bijvoorbeeld een deel van de salariskosten voor een junior-onderzoeker en patiënt­ge­bon­den kosten) en voor "matching" (cofinanciering) in het geval dat een onderzoek door een externe partij wordt gesubsidieerd.

Bureau wetenschap Het bureau wetenschap van Foreest Medical School is door de RvB belast met de opzet en uitvoering van een transparante procedure om te bepalen welke projecten voor ondersteuning in aanmerking komen. Daarbij gelden de volgende criteria:

- Bijdrage aan de doelstellingen van het MGG wetenschapsbeleid

- Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie

- Voldoende score qua kwaliteit, haalbaarheid en implementatiekans

- Wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie dienen te worden aangetoond middels een literatuuroverzicht.

Projecten worden op kwaliteit, haalbaarheid en implementatiekans beoordeeld door de Wetenschappelijke Advies Raad van MGG. De uiteindelijke beslissing over de te honoreren aanvragen wordt genomen door de RvB. Men moet er rekening mee houden dat MGG een onderzoek nooit voor het gehele bedrag zal subsidiëren - er wordt altijd uitgegaan van cofinanciering waarbij de bijdrage van het MGG in de regel niet meer zal zijn dan 50% van de totale projectkosten.

Er is deze ronde ca. 100.000 euro beschikbaar voor financiële steun. Het aantal projecten en de hoogte van het toegekende bedrag is afhankelijk van de kwaliteit van de ingediende voorstellen.  

De algemene voorwaarden die aan onderzoeksvoorstellen gesteld worden zijn:

Het onderzoek dient aan te sluiten bij een bestaande onderzoekslijn binnen MGG of binnen een UMC bijvoorbeeld in de vorm van een promotietraject.

Het onderzoek is relevant voor de klinische praktijk waarbij de uitkomsten binnen afzienbare tijd toegepast kunnen worden. Daar geeft de onderzoeker een implementatiestrategie voor aan.

Bij (lokaal) interventie onderzoek met patiënten dient aangegeven te worden hoe de veiligheid en kwaliteit van het onderzoek extra gewaarborgd wordt.

De indieningsperiode start op  28 september 2015 om 9.00 uur. Vanaf dat moment kunt u  uw aanvraag indienen en wel tot vrijdag 6 november 2015 17.00 uur. Eind november staat de WAR vergadering geagendeerd waarbij de voorstellen worden besproken en geprioriteerd en waarbij een honorerings­advies aan de RvB wordt opgesteld.

U kunt een onderzoeksvoorstel voor financiële steun indienen via het programma Panama. Hiervoor kunt u contact opnemen met het wetenschapsbureau (wetenschapsbureau@mca.nl of per telefoon 072-5483821).

U krijgt dan de benodigde inloggegevens, een handleiding voor indienen en waar nodig een nadere toelichting of wanneer gewenst hulp bij invoer begroting. Ook voor vragen over de procedure of over de voorwaarden voor indienen en de beoordelingsprocedure kunt u bij ons terecht.

 

Terug naar overzicht