Centrale Opleidingscommissie

De Centrale Opleidingscommissie (COc) fungeert als overlegorgaan ter handhaving en bevordering van een gunstig en veilig opleidingsklimaat.

Lees hier het jaarverslag van 2020.

Taken Centrale Opleidingscommissie

De COc heeft verschillende taken:

  • het bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende medisch specialistische opleidingen;
  • het voorbereiden op visitaties;
  • het bespreken van de belangen van de a(n)ios;
  • het bespreken van kritiekpunten van de zijde van opleiders en a(n)ios;
  • het bemiddelen bij geschillen;
  • het jaarlijks opstellen van een jaarverslag van opleidingsactiviteiten;
  • het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de in de opleidingsinrichting aanwezige opleidingen;
  • het overleggen over algemene en specifieke opleidingsaangelegenheden.