Automatisering
De opleidersondersteuner regelt de bevoegdheden voor het ziekenhuisinformatiesysteem. Op de eerste werkdag na het introductieprogramma ontvang je je inloggegevens.
Voor alle ICT-vragen: toestel 3737.

Dienstkleding
Dienstkleding is op vertoon van de personeelspas te bestellen bij de afdeling Textielservice, huisnummer 075, geopend van maandag t/m vrijdag van 11.00 tot 15.00 uur. Tijdens de introductiedagen voor a(n)ios wordt de dienstkleding in groepsverband besteld. Eigen dienstkleding is in Noordwest niet toegestaan. Gedragen dienstkleding moet dagelijks in de KIA's van de afdeling Textielservice worden gedeponeerd. Met je personeelspas kun je op elk gewenst moment schone kleding ophalen.

Elektronische personeelspas
Bij indiensttreding krijg je een personeelspas. Deze moet in werktijd zichtbaar worden gedragen. Voor vragen over autorisaties of bij verlies van je pas: bel met servicedesk 5000.

Infectiepreventie
Van elke 100 patiënten die in Nederlandse ziekenhuizen worden opgenomen krijgen er vijf á tien een ziekenhuisinfectie: een infectie die is toe te schrijven aan het verblijf of de behandeling in het ziekenhuis. Infecties zijn helaas niet altijd te voorkomen, maar zijn door gerichte maatregelen wel aanzienlijk in aantal te verminderen.
De overheid eist dat ieder ziekenhuis in Nederland zorg draagt voor een goede kwaliteit van zorg. De preventie van ziekenhuisinfecties vormt hierin een belangrijk onderdeel.
 
Waarom infectiepreventie?
Infecties hebben meestal vervelende gevolgen, variërend van ongemak en pijn tot een verminderd operatieresultaat of invaliditeit. Soms zijn ze zelfs (mede) doodsoorzaak. Het is dus van groot belang infecties te voorkomen. In Noordwest richt de afdeling Infectiepreventie zich op de voorkoming en bestrijding van ziekenhuisinfecties.

Wat doet de afdeling infectiepreventie? Klik hier.

Modelovereenkomst
De verantwoordelijkheden en de bevoegdheden van a(n)ios worden geregeld in de zogeheten Modelinstructie.
 
Links
www.nwz.nl, www.aios.nl, www.anios.nl, www.knmg.nl, www.dejongspecialist.nl, www.medischcontact.nl, www.igj.nl, www.cbog.nl, www.minvws.nl, www.medischevervolgopleidingen.nl, www.opleidingsetalage.nl, www.aiosintroductie.nl.

Parkeergelegenheid en fietsenstalling
Medewerkers van Noordwest, die verder dan 6 km van het ziekenhuis wonen, kunnen parkeren op de personeelsparkeerplaats naast de Labotheek, (bereikbaar via de Juliana van Stolberglaan). Bij avond- en nachtdienst is het mogelijk je auto te parkeren op parkeerplaats P8 na 12.30 uur. Deze is met de personeelspas toegankelijk.
Verder kun je je auto vrij parkeren bij de Sportlaan, het oude AZ-terrein.

Noordwest heeft een fietsenstalling voor het personeel. Deze is met de personeelspas toegankelijk.

Personeelsrestaurant
Het personeelsrestaurant is de hele dag geopend. Voor maaltijden kun je terecht:
- maandag t/m vrijdag: 11.30 - 14.00 en 17.00 - 19.30
- zaterdag en zondag: 12.00 - 14.00 en 17.00 - 19.30

Prikaccident
Neem direct na verwonding de volgende maatregelen:
1. Goed laten doorbloeden, spoelen met water, desinfecteren met alcohol 70%. Bij slijmvliescontact: ruim spoelen met water of fysiologisch zout.
2. Bij verhoogd hiv-risico direct contact opnemen met de bedrijfsarts. Voor meer informatie en vervolgstappen zie intranet: documentenbeheer/infectiepreventie/medewerker.

Procedure bij geschillen
Klik hier voor het document procedure bij geschillen opleiding aios.

Suggesties en klachten
Als je opmerkingen hebt, die tot verandering of verbetering van de opleiding kunnen leiden, geef ze dan door aan de opleider. Indien je klachten hebt, probeer ze dan in eerste instantie te bespreken met de opleider. Klachten waarmee je niet bij hen terecht kunt, kun je bespreken via de directeur van Noordwest Academie met de Centrale Opleidingscommissie.

Vertrouwenspersoon
Het kan zijn dat je te maken krijgt met situaties die je plezier van werken en leren in Noordwest negatief beïnvloeden of dat je belandt in (privé) situaties die emotioneel belastend zijn. Je kunt even niet functioneren zoals je zou willen.

Bijvoorbeeld:
- "Er is een situatie met een patiënt wat me erg aangrijpt en ik wil er met een onafhankelijk iemand over praten"
- "Ik kan niet goed met mijn opleider overweg, maar hij is wel degene die mij beoordeelt, hoe ga ik daar nu mee om?"
- "Ik ben snel geïrriteerd en kan op dit moment slecht tegen kritiek. Ook hoorde ik dat er klachten over mij van de verpleging zijn gekomen bij mijn opleider. Ik baal hier vreselijk van, hoe kan ik hier nu het beste mee omgaan?"
-"Ik vind mijn draai niet zo. Bij mijn mede a(n)ios vind ik weinig aansluiting en ook ga ik niet zo snel vooruit in mijn opleiding als ik zou willen. Hoe kan ik hier verandering in aanbrengen?"

Als je behoefte hebt om even je verhaal kwijt te kunnen of wil je tips hoe je een lastige situatie kunt aanpakken dan kun je vrijblijvend contact opnemen met onze coach/vertrouwenspersoon Caroline Buis, c.buis@nwz.nl. De gesprekken zijn vertrouwelijk.

WA-verzekering
A(n)ios vallen onder de WA-verzekering van Noordwest die is ondergebracht bij MediRisk. Hierbij is de gewone wettelijke aansprakelijkheid gedekt alsmede de beroepsaansprakelijkheid.

Soorten schade
a. Personenschade
Letsel of aantasting van de gezondheid al dan niet de dood ten gevolge hebbende, alsmede de daaruit rechtstreeks voortvloeiende schade.
b. Zaakschade
Beschadiging, vernietiging, vermissing of verloren gaan van zaken van derden en de daaruit rechtstreeks voortvloeiende schade.
c. Vermogensschade
Andere schade dan bovengenoemde schade, voor zover verzekerde tegenover de patiënt, bewonen, keurling aansprakelijk is (immateriële schade / inkomstenderving e.d.).

Onderlinge aansprakelijkheid
Indien een Noordwest-verzekerde een andere Noordwest-verzekerde schade berokkent, geldt de laatste als derde d.w.z. dat hij/zij schade kan claimen bij de verzekeraar van Noordwest. Contactpersoon: Jacqueline de Wit, medewerker financiële administratie, huisnummer 290, telefoon 3887, e-mail: j.dewit@nwz.nl.

Verzekeringsgebied
Verzekerd is schade veroorzaakt:
- in of op het terrein van Noordwest;
- buiten het terrein van Noordwest, mits de verzekerde ten behoeve van Noordwest zijn/haar werkzaamheden verricht of betrokken is bij onderzoek, verzorging, begeleiding of vervoer in verband met de opname van patiënten; een en ander met uitzondering van doorlopende behandeling respectievelijk nazorg in de eigen (huis)praktijk;
- als gevolg van het, al dan niet onder verantwoordelijkheid van Noordwest (dus bijv. buiten diensttijd), incidenteel  medische hulp verlenen bij ongevallen of acute ziektege­vallen, alsmede bij waarneming in een andere inrichting  dan Noordwest;
- gedurende de tijd dat wordt deelgenomen aan congressen, seminars, e.d.

Uitzonderingen op de verzekering
Als belangrijkste uitzonderingen zijn niet verzekerd de schaden:
- als gevolg van het gebruik van motorrijtuigen (hiervoor zal men volgens wettelijke verplichting zelf moeten zorgen);
- welke zijn ontstaan als beoogd of zeker gevolg van een handelen of nalaten van de verzekerde (dus juridisch gesproken opzet, grove schuld of nalatigheid);
- als gevolg van wanprestatie (bijv. het niet of niet tijdig nakomen van een overeenkomst) met uitzondering van schade aan personen, welke dus wel gedekt is;
- schade aan goederen van Noordwest.

Noordwest kan door haar geleden schade, dus ook aan Noordwest-goederen, verhalen op de werknemer in geval van schuld of nalatigheid. Deze schuld of nalatigheid moet echter wel verwijtbaar zijn. Dit wil zeggen dat schade als gevolg van een normale menselijke fout, vergissing of onzorgvuldigheid door Noordwest niet kan worden verhaald.
In het overgrote deel van de gevallen zal het gaan om niet-verhaalbare schade.

Wetenschap
Noordwest heeft wetenschap hoog in het vaandel staan. Wil je onderzoek doen, dan krijg je daar alle medewerking voor. De afdeling Wetenschap biedt:
- hulp bij het opstellen van je onderzoeksvraag
- ondersteunen bij het verwerven van subsidies
- advies bij statistische vragen (zie hieronder)
- diverse workshops

Promovendi ontmoeten elkaar tijdens de promovendiklas.

De epidemioloog van Noordwest Academie adviseert graag bij statistische vragen over steekproefgrootte, databestandopbouw, data-analyse, presentatie en interpretatie van onderzoeksresultaten. Voor vragen kun je contact opnemen met Jeroen Doodeman, telefoon 3821, h.j.doodeman@nwz.nl. Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.

Voor meer informatie kun je bij het hoofdmenu kijken onder wetenschap of via wetenschapsbureau@nwz.nl, toestel 3821.

Ziekte of afwezigheid
Elk verzuim dient gemeld te worden bij de desbetreffende opleider.

Praktische informatie
Interviews met arts-assistenten en algemene informatie, klik dan hier.